قیمت نرم افزار مطب، قیمت نرم افزار پزشکی، قیمت نرم افزار مدیریت مطب

قیمت نرم افزار مدیریت مطب


قیمت نرم افزار مدیریت مطب آنلاین


نرم افزار مدیریت مطب آنلاین


تعداد بیماران روزانه :
۲۰ نفر
تعداد دسترسی کاربری :
1 پزشک
پشتیبانی :
همیشه رایگان
جلسه آموزشی :
3 جلسه

نرم افزار مدیریت مطب آنلاین


تعداد بیماران روزانه :
۵۰ نفر
تعداد دسترسی کاربری :
2 پزشک
پشتیبانی :
همیشه رایگان
جلسه آموزشی :
3 جلسه

پیشنهاد ویژه


تعداد بیماران روزانه :
۱۰۰ نفر
تعداد دسترسی کاربری :
3 پزشک
پشتیبانی :
همیشه رایگان
جلسه آموزشی :
3 جلسه

نرم افزار مدیریت مطب آنلاین


تعداد بیماران روزانه :
۱۵۰ نفر
تعداد دسترسی کاربری :
6 پزشک
پشتیبانی :
همیشه رایگان
جلسه آموزشی :
3 جلسه

تمامی پکیج های قیمتی بالا شامل ویژگی های زیر می باشندنرم افزار مدیریت مطب آنلاین - برنامه پذیرش بیماران، نرم افزار پذیرش بیماران، سیستم پذیرش بیماران

برنامه پذیرش بیماران

+
نرم افزار مدیریت مطب آنلاین - سیستم نوبت دهی، نوبت دهی تلفنی، نوبت دهی آنلاین، برنامه نوبت دهی، پیامک یادآوری نوبت

سیستم نوبت دهی
نوبت دهی تلفنی
نوبت دهی آنلاین
پیامک یادآوری نوبت

+
پرونده الکترونیک سلامت

پرونده الکترونیکی
پرونده پزشکی
قلم نوری
قلم تبلت

+
نرم افزار مدیریت مطب آنلاین - مدیریت مالی مطب همراه با گزارش گیری و رسم نمودار هزینه و درآمد مطب به تفکیک روز و ماه و سال

سیستم مدیریت مالی مطب
همراه با گزارش گیری و رسم نمودار هزینه و درآمد مطب
به تفکیک روز و ماه و سال

پشتیبانی نرم افزار مطب آنلاین در واتساپ